Serwis Laptopów Komputerów Oprogramowanie

Regulamin

Regulamin

 Świadczenia usług serwisu

 

– Zlecenie usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 – Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów przechowywanych na dysku HDD.

– Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

– Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (lub niemożliwości naprawy).

– Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.

– Zakres usług oraz ich ceny znajdują się w cenniku.

– Na usługi serwis udziela gwarancji od 1 m-c do 12 m-c z wyjątkiem napraw sprzętu po zalaniu.
– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane przez Klienta nie licencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

 – Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

         –  Czas naprawy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części.

– Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 90 dni, po tym terminie sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego.

– Gwarancja na elementy nie obejmuje:
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu, części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

– Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

– Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
– Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

 

 

Strona Główna